LateinDeutsch
mia eine
zamia Verlust
simia Affe
lamia Vampir
gumia Schlemmer
Holmia Stockholm
Formiae Formia
thymum Thymian
Isthmia die Isthmischen Spiele
infamia Verruf
infamia übler Ruf
infamia Schande
infamia Nachrede
vindemia Weinlese
mimiambi Mimiamben
Academia Akademie
Unomammia Land der Amazonen
prothymia Geneigtheit
oeconomia harmonische Gliederung
monogamia Monogamie
Mammiades ein Memmiade
lautumiae Steinbrüche
antinomia Konflikt der Gesetze
virgidemia Prügelernte
Stocholmia Stockholm
semianimis halbtot
chironomia Pantomimik
blasphemia Schmähung
blasphemia Gotteslästerung
astronomia Sternkunde
astronomia Astronomie
vindemiator Winzer
serpullum Feldthymian
semiapertus halbgeöffnet
ophthalmias Neunauge
Mesopotamia Mesopotamien
semiambustus halbverbrannt
semiagrestis halbbäurisch
circumiacere ringsherumliegen
nimia potentia Übermacht
nimia aestimatio sui Selbstüberschätzung
nimia aestimatio sui Einbildung
nimia aestimationis sui Selbstüberschätzung
nimia aestimationis sui Einbildung