LateinDeutsch
probus brav
bonus brav
sophos bravo
perfortiter sehr brav