LateinDeutsch
seta Borste
saeta Borste
saetiger borstentragend